Polityka przetwarzania danych osobowych

Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Z tego względu informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach przysługujących na gruncie obowiązujących przepisów.

 

§ 1. Administrator danych osobowych i informacje ogólne

 1. Administrator danych osobowych - BROTHERS COMPANY sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30, lok. 63, dalej jako: „Administrator” lub „Brothers Company”.

 2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych

 4. Właściciel - BROTHERS COMPANY sp. z o.o. sp.k., zwana dalej „Właścicielem”. Moderatorem strony internetowej jest Właściciel.

 5. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.

 6. Strona internetowa - strona www, która wyświetla się Użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.

 7. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba kierująca do Administratora zapytanie w formie maila.

 8. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, m.in. dane kontaktowe, dane o lokalizacji, wizerunek, nagranie głosu, informacje zawarte w korespondencji.

 

§ 2. Przetwarzanie danych przez administratora

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych: przejrzystości, rzetelności, legalności, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, rozliczalności.

 2. Administrator przetwarzając dane, zapewnia dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą, a gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. wycieku danych) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

§ 3. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwych jest poprzez adres korespondencyjny - ul. Świętokrzyska 30, lok. 63, 00-116 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@braciajastrzebscy.pl.

 

§ 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji (za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej), niezwiązanej ze świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora).

 2. W przypadku kontaktowania się z Brothers Company drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).

 3. W razie zbierania danych osobowych dla innych celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczącą szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 

§ 5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Brothers Company podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych.

 

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres ten może wynikać także z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzania są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

 4. Gdy podstawą przetwarzania jest niezbędność zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 5. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 6. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Brothers Company przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 1. Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji dot. skargi dostępnych jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów można złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Świętokrzyska 30, lok. 63, 00-116 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@braciajastrzebscy.pl.

 3. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 4. Odpowiedź na wniosek powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania, w formie identycznej jak forma złożenia wniosku.

 

§ 8. Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

 2. Podczas wczytywania stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu.

 3. Dane nie będą widoczne dla innych i nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.

 4. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

 2. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszej Polityki nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.

 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.

 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Właściciel jest administratorem danych osobowych.

 2. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 4. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie.

 5. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

logo
logo